യാഗത്തെക്കാൾ കരുണ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവം Eng.& Mal. Mercy, NOT Sacrifice Matthew 9 Episode 105

യാഗത്തെക്കാൾ കരുണ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവം Eng.& Mal. Mercy, NOT Sacrifice Matthew 9 Episode 105

Copyright © BibleStudy-marthoma-com .